Obchodné podmienky

 

Článok I

Predmet úpravy

Tieto  Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú podmienky uzatvárania obchodného vzťahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Tieto OP sa vzťahujú na kúpu tovaru, kedy na strane predávajúceho je spoločnosť Klinika tradičnej Čínskej medicíny s.r.o., IČO 45504059, so sídlom Tamaškovičova 2734/10 917 01 Trnava , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 44237/T, oddiel Sro (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť spotrebiteľom ako aj podnikateľom (ďalej len „kupujúci“).

Článok II

Základné údaje

2.1. Kontaktné údaje predávajúceho:


Obchodné meno: Klinika tradičnej Čínskej medicíny s.r.o.
Sídlo: Tamaškovičova 2734/10 917 01 Trnava

IČO: 45504059

DIČ: 2023063504

IČ DPH: SK2023063504
Adresa pre doručovanie: Tamaškovičova 2734/10 917 01 Trnava
Email:  info@asiashop.sk
Tel. č. : +421 910 478 634

Adresa pre uplatnenie reklamácie : Klinika tradičnej Čínskej medicíny s.r.o., Tamaškovičova 2734/10 917 01 Trnava

 

2.2. Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
IBAN: SK56 7500 0000 0040 2663 6654
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

2.3. Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27 ,  033/321 25 21
fax č. 033/321 25 23

Štátna veterinárna a potravinová správa
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
Zavarská 11, 918 21  Trnava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033 592 2112, 550 1447, 592 2119
fax č. 033 550 1407

Článok III

Definície

3.1. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

3.2. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

3.3. Podnikateľom sa rozumie:

 •         osoba zapísaná v obchodnom registri,
 •         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 •         osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 •         fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

3.4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

3.5. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi OP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Článok IV

Záväznosť OP

4.1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. OP k takto potvdenej objednávke môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Článok V

Kúpna zmluva

5.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho (objednávka) predávajúcim formou e-mailovej objednávky kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”). Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil; v tejto fáze je kupujúcemu daný priestor na zistenie a opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

5.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Potvrdenie objednávky nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do systému predávajúceho, ktoré kupujúci dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, ale má len informatívny charakter.

5.3. Všetky ceny za tovar, služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty  (ďalej len “DPH”).  Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

5.4. Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obsahuje jeho označenie, ako aj popis hlavných vlastností tovaru. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru.

5.5. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území okresu Trnava.

5.6. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné, s výnimkou zjavnej chyby, napr. keď bude uvedená cena tovaru zjavne chybná a nesprávna a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru. O tejto skutočnosti bude predávajúci obratom informovať kupujúceho.

5.7. Akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje. Tieto OP obsahujú informácie a oznámenia podľa z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a z. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie a odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito OP. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP.

5.8. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar v prípade vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť. O tejto skutočnosti vyrozumie predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu.

5.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

5.10. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem OP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok VI

Cena a platobné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou

 •         hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho (platba v hotovosti je obmedzená do sumy 5.000 EUR),
 •         dobierkou, ktorej doručenie je zabezbečované vlastnou dopravnou službou,
 •          bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.2. K cene tovaru sú účtované nasledovné poplatky (ceny v EUR s DPH):

 •         dopravné za 1 balík v rámci mesta Trnava je 3,- EUR
 •         dopravné za 1 balík v rámci okresu Trnava je  5,- EUR
 •         poplatok za dobierku 1,- EUR
 •          osobný odber na pobočke: 0,- EUR
 •          dopravné pri objednávke nad 100,- EUR je ZDARMA

 

 

6.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.5. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.6. Kupujúci ku každej zásielke obdržífaktúru e-mailom. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

6.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických faktúr predávajúcim a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania.

6.8. Podmienky zasielania elektronických faktúr:

 •         Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom.
 •         Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 •         Predávajúci sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať na e-mail uvedený v objednávke.
 •         Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania.

 

 

6.9. Kupujúci potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr, predávajúci nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z e-mailu odosielateľa. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet.

6.10. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (výhrada vlastníckeho práva).

6.11. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok VII

Dodanie tovaru

7.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

7.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

7.3. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim sa odporúča, aby ihneď pri prevzatí tovaru bol vyhotovený záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorý musí byť vyhotovený dopravcom za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho; správnosť záznamu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom, nie však neskôr ako v dohodnutej lehote a ak nie je lehota dohodnutá tak v lehote 30 dní, poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

7.4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. V prípade že hmotnosť jedného z kusov tovaru z objednávky presiahne 50kg, tak je možný len osobný odber v sídle predávajúceho.

7.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.

7.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 7.1. OP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 9.10. OP.

Článok VIII

Záručné podmienky, Reklamačný poriadok

8.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia v tomto článku OP uvedeným Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

8.2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou OP predávajúceho a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

8.3. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a OP ešte pred objednaním tovaru.

8.4. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

8.5. Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému dopravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

8.6. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra – ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).
Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

8.7. Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu. Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list vždy obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

8.8. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. podnikateľom alebo spotrebiteľom. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar od dopravcu.

8.9. Záručná doba

a) v prípade potravín je záručná doba do dátumu minimálnej trvanlivosti alebo do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, uvedenej na obale, pokiaľ sú zo strany Kupujúceho dodržané podmienky pre ich skladovanie a potravina nebola otvorená, s výnimkou prípadu, kedy to bolo nevyhnutné pre zistenie vady. Toto ustanovenie sa použije obdobne pri veciach, na ktorých je vyznačená krátka doba trvanlivosti, alebo pri veciach podliehajúcich rýchlemu pokazeniu, na ktorých je vyznačená doba, do ktorej je možné vec použiť. Výnimkou sú tie potraviny, u   ktorých sa uvádzanie  minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi   predpismi (čerstvé ovocie a zelenina, pekárenské výrobky určené na spotrebu do   24 hodín po výrobe, žuvačky, limonády, ovocné šťavy a pod.) a   tie potraviny, ktoré sú pri splnení ďalších zákonných podmienok ponúkané po   uplynutí minimálnej trvanlivosti s označením ako uplynutá - u týchto výrobkov   je Kupujúci oprávnený uplatniť svoje práva z vád najneskôr deň po kúpe, ak   predávajúci výslovne nestanovuje inak.

b) v prípade ostatných výrobkov (nepotravinárskeho druhu) je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. 

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

8.10. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a z. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.

8.11. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo spoločnosti ( Klinika tradičnej Čínskej medicíny s.r.o. , Tamaškovičova 2734/10 917 01 Trnava). Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo v autorizovanom servisnom stredisku.

 

8.12. V prípade, že bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, musí kupujúci uplatňovať reklamáciu priamo a len v autorizovanom servise, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného servisu.

8.13. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

8.14. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

8.15. Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 1.                mechanickým poškodením tovaru,
 2.      používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 3.      neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 4.      tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 5.      prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 6.      tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

 

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

8.16. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu.

8.17. Spôsob vybavenia reklamácie ak je kupujúcim spotrebiteľ:

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

8.18. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

8.19. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 •         ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
 •         ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
 •         ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

8.20. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

8.21. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

8.22. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.23. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

8.24. Spôsob vybavenia reklamácie, ak je kupujúcim podnikateľ:

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.
Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

8.25. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

8.26. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

8.27. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

Článok IX

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim:

 

9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

 

9.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených z. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

9.3. V súlade s ustanovením § 7 ods.6 písm. e) z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

9.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

9.5. Potvrdenie a odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito OP. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP.

9.6. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí príloha č. 1 týchto OP.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa OP musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. 

 

9.7. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení  a podľa možnosti v originálnom obale, a to zaslaním alebo prinesením na adresu sídla spoločnosti. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

9.8. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

9.9. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

9.10. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti bez zbytočného odkladu kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9.11. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 9.10. OP pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.12. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je viditeľne použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

9.13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil informačnú povinnosť o tom ,že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tivaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

9.14. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

 

9.15. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ sa spravuje ustanoveniami odstúpenia od zmluvy podľa z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Článok X

Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny OP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

10.4. Na vzťahy neupravené OP sa vzťahujú príslušné ustanovenia z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, z. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení z. č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení z. č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a z. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené OP, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

10.5. Tieto OP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

10.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto OP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10.7. Podľa § 3 ods. 1 písm. t) z. č. 102/2014 Z.z. o chrane spotrebiteľa je možné riešiť spory medzi kupujúcim a predávajúcim aj alternatívnym riešením sporu a to presnejšie podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013, z. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kedy spotrebiteľ môže riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Predmetný odkaz: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

10.8. Alternatívne riešenie sporov :

 a) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

b) Ak na žiadosť podľa bodu a) odpovedal predávajúci zamietavo alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 11 ods.2 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

c) Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

d) Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na návrh kupujúceho u subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

e) Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:

- kupujúci musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;

- kupujúci musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť kupujúceho o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy kupujúci odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,

- vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;

f) Zákon sa nevzťahuje na spory, v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi, pracovno– právneho charakteru, súvisiace so službami všeobecného záujmusúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivostisúvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou, finančné služby.

g) Návrh musí obsahovať:

1. identifikačné údaje strán sporu (Vaše a naše),

2. úplné a zrozumiteľné opísanie rozhodujúcich skutočností (čo je sporné),

3. označenie, čoho sa navrhovateľ (Vy) domáha (napr. vrátenie kúpnej ceny, výmeny tovaru a pod.),

4. dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. prvá reklamácie),

5. vyhlásenie, že vo veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský nález a nebola uzavretá dohoda strán v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu a ani nebolo začaté konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu podľa tohto zákona,

6. dátum a podpis navrhovateľa (Váš).

K návrhu sa priloží doklad o skutočnosti, že sa navrhovateľovi nepodarilo spor vyriešiť priamo (napríklad naše korešpondencia a pod.), a ďalšie písomnosti potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii. K návrhu sa priloží plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený na základe plnej moci. Návrh možno podať najmä písomne, ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom emailu.

h) Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu musí byť ukončené do 90 dní od jeho začatia. U zvlášť zložitých sporov možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu končí :

1. uzavretím dohody strán sporu (dobrovoľné),

2. vydaním odôvodneného stanoviska,

3. odložením návrhu (napr. spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu),

4. úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,

5. zánikom bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,

6. vyčiarknutím oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

i) Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môže požadovať za začatie riešenia sporu od kupujúceho poplatok, ktorého výšku zverejňuje na svojom webovom sídle . Náklady spojené s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov znáša každá strana sporu samostatne.

j) V prípade, že alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu sa samozrejme vždy môžete obrátiť na súd. Samozrejme tiež nemusíte ani možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť a môžete sa s riešením spotrebiteľského sporu priamo obrátiť na príslušný súd.

 

Príloha č. 1  

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................... [Predávajúci doplní svoje meno,  priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) :

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................   

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) .........................................................................    

 Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)

..........................................................................................................................................   

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)

..........................................................................................................................................   

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

..........................................................................................................................................   

— Dátum .........................................................................................................................   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.