Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES​

1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok a používateľov našich služieb. Zásady ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky naše činnosti s osobnými údajmi počas ich spracúvania, či už sú získavané a spracované on-line, alebo prostredníctvom iných kanálov (telefonicky a pod. ). Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám jasný pohľad na to, ako spracúvame Vami poskytované osobné údaje, ako chránime osobné údaje, a na Vaše práva a možnosti pri kontrole Vašich osobných údajov a ochrane Vášho súkromia. Týmto Vás teda nižšie informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach v súlade s čl. 12 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU)2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej tiež len ​"GDPR"​).

1.2 Kto je prevádzkovateľ: Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je:

Klinika tradičnej Čínskej medicíny s.r.o.

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 44237/T, oddiel Sro, Tamaškovičova 2734/10 917 01 Trnava, email:  info@asiashop.sk, tel. č.  +421 910 478 634, IČO: 45504059,  DIČ: 2023063504, IČ DPH: SK2023063504

  1. 3  „Osobné údaje" sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú Vás a identifikujú Vašu osobu, buď samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami, ktoré sú nám k dispozícii. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Rôzne útržky informácií, ktoré po spojení môžu viesť k identifikácii konkrétnej osoby, takisto predstavujú osobné údaje. Klinika tradičnej čínskej medicíny s.r.o. bude zhromažďovať osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu spracúvania. „E-novinky" sú elektronické správy, ktoré obsahujú správy informačného charakteru, ponuky, udalosti, akcie a ďalšie novinky, o ktoré sa chce Klinika tradičnej čínskej medicíny s Vami podeliť.
  2. 4 Tieto pravidlá platia všade tam, keď sme správcami osobných údajov návštevníkov našich webových stránok a používateľov našich služieb, inými slovami, kde určujeme účel a význam spracovania týchto osobných údajov.
  3. 5 Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame, o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.
  4. 6 V týchto zásadach “my”, “nám” a “náš” označuje Kliniku tradičnej čínskej medicíny s.r.o.

 

2. Ako používame osobné dáta

2.1 V tejto časti sme stanovili:

(a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame,

(b)  zdroj a kategóriu údajov, v prípade dát, ktoré sme neobdržali priamo od Vás,

(c)  účel, na ktorý osobné údaje spracovávame,

(d)  právne základy ich spracovania.

2.2 Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

 

2.3 Môžeme spracovávať informácie, ktoré zverejňujete na našich webových stránkach alebo prostredníctvom údajov, ktoré použijete pri využívaní našich služieb. Uverejnené údaje môžu byť spracované na účely ich uverejnenia a spravovania našich webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.4 Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z dotazov), pokiaľ sa jedná o údaje ohľadne tovaru a / alebo služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.5 Môžeme spracovávať informácie, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich e-mailových ponúk a / alebo newslettru (oznamovacie údaje). Oznamovacie údaje môžu byť spracované na odosielanie príslušných upozornení a / alebo newslettra. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

 

2.6 Môžeme spracovávať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorú nám posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a podnikania a komunikácia s používateľmi a / alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.

 

2.7 Môžeme spracovávať údaje o vašom účte (údaje o účte). Údaje účtu môžu obsahovať vaše meno a e-mailovú adresu. Údaje účtu môžu byť spracované na účely prevádzky našich webových stránok, poskytovania našich služieb, zabezpečenia bezpečnosti našich webových stránok a služieb, udržiavania záloh našich databáz a komunikácie s vami. Právnym základom tohto spracovania je súhlas alebo naše oprávnené záujmy, a to správna správa našich webových stránok a obchodnej spoločnosti, plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo podniknutie krokov na Vašu žiadosť o uzatvorenie takejto zmluvy.

 

2.8 Môžeme spracovávať informácie týkajúce sa transakcií, vrátane nákupov tovaru a/alebo služieb, ktoré si objednáte prostredníctvom našich webových stránok (údaje o transakciách). Údaje o transakciách môžu obsahovať vaše kontaktné údaje, a údaje o transakcii. Údaje o transakciách môžu byť spracované na účely dodania nakúpeného tovaru a/alebo služieb a vedenie riadnych záznamov o týchto transakciách. Právnym základom tohto spracovania je vykonanie zmluvy medzi vami a nami a/alebo vykonaním krokov na základe vašej žiadosti o uzatvorenie takejto zmluvy a našich oprávnených záujmov, konkrétne náš záujem o riadnu správu našich webových stránok a podnikania.

 

2.9 Môžeme spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.

2.10 Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracovať vaše osobnéúdaje stanovené v časti 2, môžeme spracovať aj akékoľvek vaše osobnéúdaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorou podliehame, alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmy inej fyzickej osoby.

3. Poskytovanie vašich osobných údajov iným osobám

3.1 Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v časti 3, môžeme zverejniť vaše osobnéúdaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobnéúdaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

4. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

4.1 Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našich webových stránok alebo služieb, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

5. Uchovávanie a mazanie osobných údajov

5.1 Časť 5 stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie našich zákonných povinností v súvislosti so zachovaním a vymazaním osobných údajov.

5.2 Osobné údaje, ktoré spracovávame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.

5.3 Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:

(a) údaje o používaní, údaje o zverejňovaní, údaje z dotazov, notifikačné údaje a údaje z korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 10 rokov.

 

5.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 5 si môžeme ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

6. Zmeny

6.1 Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.

6.2 Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto pravidlách.

6.3 Na zmeny týchto pravidiel vás môžeme informovať e-mailom.

7. Vaše práva

7.1 V časti 7 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.

7.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup k osobným údajom,

(b) právo na opravu osobných údajov,

(c) právo na výmaz osobných údajov,

(d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(e) právo vzniesť námietku (namietať) proti spracovaniu,

(f) právo na prenosnosť osobných údajov,

(g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

(h) právo odvolať súhlas.

7.3 Máte právo potvrdiť, či môžeme spracovať vaše osobné údaje a kde k nim pristupujeme spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Poskytovanie práv a slobôd ostatných nie je ovplyvnené, poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom. O svoje osobné údaje môžete požiadať na Vyžiadanie osobných údajov.

 

7.4 Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplnych údajov.

7.5 Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí:

a) osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktorý boli získané alebo inak spracované,

b)  odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, na základe ktorého sme spracovanie vykonávali, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) máte námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane osobných údajov,

d) Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonnej povinnosti, alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

7.6 Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú:

a) namietate správnosť osobných údajov,

b)  spracovanie osobných údajov je nezákonné, ale vylučujete vymazanie,

c) už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov,

d) namietate spracovanie osobných údajov, a to až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budeme ich však spracovávať inak: s vaším súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

7.7 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje. Spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely  nevyhnutných oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe nás alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracovávať osobné informácie.

7.8 Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať vaše osobné údaje na tento účel.

7.9 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané z dôvodov verejného záujmu.

7.10 Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je:

a) súhlas, alebo

b) ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, na ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy,a takéto spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.

7.11 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

7.12 V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.

7.13 Môžete uplatniť akékoľvek vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

8. O cookies

8.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

8.2 Súbory cookies môžu byť buď “trvalé” súbory cookies, alebo súbory “relácie”: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

8.3 Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

9. Cookies, ktoré používame

9.1 Cookies používame na nasledujúce účely:

a) overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;

b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a

c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehľadání webovej stránky

10. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

10.1 Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

10.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

 

11. Správa súborov cookies

11.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

(a) Chrome,

(b) Firefox,

(c) Opera,

(d) Internet Explorer,

(e)  Safari, a

(f) Edge.

 

11.2 Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

11.3 Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

12. Podrobnosti o nás

12.1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Klinika tradičnej čínskej medicíny, s.r.o.

 

12.2 Na Slovensku sme registrovaní registračným číslom (IČO) 45504059, sídlime na adrese Tamaškovičova 2734/10 917 01 Trnava.

 

12.3 Našim miestom podnikania je Tamaškovičova 2734/10 917 01 Trnava

 

12.4 Môžete nás kontaktovať:

a) poštou na uvedenú poštovú adresu;

b) vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke;

c) telefonicky, na číslo kontaktu uverejnené na našej webovej stránke; alebo

d) e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našej webovej stránke.

13. Záver

13.1 Ak zistíte alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správcu pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o vysvetlenie a/lebo zjednanie nápravy. Žiadosť je treba podať písomne zaslaním listu či e-mailu na kontaktné údaje Správcu.

Ak bude Vaša žiadosť uznaná oprávnenou, Správca bezodkladne odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá Vaša možnosť obrátiť sa priamo na dozorný úrad, Úrad pre ochranu osobných údajov:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

tel. č.: +421 2 32 31 32 14

statny.dozor@pdp.gov.sk

Slovenská republika

 13.2 Kontaktné údaje nášho správcu pre ochranu osobných údajov: Jiawang Chen, email: jiawangchen1998@gmail.com tel. číslo: 0902380199